Algemene voorwaarden

Algemene verkoops- en betalingsvoorwaarden

Aangekochte goederen worden niet teruggenomen. Alle betalingen zijn te vereffenen zonder verdere korting, en dienen stipt contractueel nageleefd te worden.

Onze prijzen zijn niet indexeerbaar tot opgegeven leveringsdatum.

Décorpanelen bij onze firma aangekocht, worden niet door onze diensten geplaatst indien de toestellen niet door onze firma geleverd worden.

Alle sanitaire hulpstukken en aansluitingen, niet vermeld op de bestelbon zijn ten laste van de klant.

Om geldig te zijn dienen alle opmerkingen nopens de geleverde koopwaren schriftelijk te geschieden binnen de acht dagen na de levering.

Onze facturen zijn contant betaalbaar te Torhout ter maatschappelijke zetel behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding of overeenkomst. Het trekken van wissels verandert de plaats van betaling niet.

Indien een factuur niet wordt betaald, stipt op de vervaldag, zullen van rechtswege en zonder aanmaning verwijlinteresten zijn verschuldigd van 1% per begonnen maand te rekenen vanaf de vervaldag.
Bovendien zal het factuurbedrag worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 7,5% eveneens van rechtswege en zonder aanmaning.

Indien de koper bedragen te vorderen heeft van de verkoper, zullen dezelfde verwijlinteresten en hetzelfde schadebeding van toepassing zijn.

Bij elk geschil zijn alleen de rechtbanken van en te Brugge bevoegd.